Месец:

Заштићено: С Т А Т У Т

На основу члана 55. Устава Републике Србије, члана 29. Статута СМСТС, на седници Скупштине СМСТС од 26.06.2003. године усвојен је статут СМСТС, на редовним седницама Скупштине СМСТС одржаним 25.06.2004.год., 02.06.2005.год., 16.05.2008.год., 26.06.2008.год., 26.05.2009.год., 11.06.2010.год., 05.06.2012.год., на ванредној седници Скупштине одржаној 27.12.2013.год., на редовним седницама Скупштине одржаним 11.12.2014.год., 08.05.2015.год., 11.04.2016.године и на редовној седници Скупштине одржаној 10.04.2017. године, усвојене су Измене и допуне Статута СМСТС, па је на основу изнетог утврђен интегрални текст који следи: С Т А Т У Т  СИНДИКАТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ I НАЗИВ, ЧЛАНСТВО, СЕДИШТЕ Члан 1. Назив синдиката гласи: СИНДИКАТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ. Скраћени назив гласи: СМСТС. Седиште СМСТС се налази у Београду, Булевар Краља Александра број 36/3. Одлуку о промени  седишта СМСТС доноси Председништво СМСТС.  Члан 2. СМСТС је добровољна синдикална организација са преовлађујућим бројем медицинских сестара и техничара у коју се удружују медицинске сестре и техничари свих профила и остали запослени у области здравствене делатности, који препознају свој интерес у циљевима и начелима овог синдиката. Члан 3. СМСТС има својство правног лица регистрованог код надлежног државног органа са правима и обавезама који проистичу из Устава, позитивних законских прописа, подзаконских аката и овог Статута. Највиши акт синдиката је Статут СМСТС. Печат СМСТС је округлог облика са текстом исписаним ћириличним писмом по ободу који гласи: СИНДИКАТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ. У дну печата налазе се две звездице које стоје једна...

Read More