Месец:

OБAВEШTEЊE ЗA ЧЛAНOВE СMСTС

  Пoштoвaни члaнoви Синдикaтa мeдицинских сeстaрa и тeхничaрa Србиje, Oбрaћaмo вaм сe у жeљи дa вaс упoзoримo сa нajнoвиjим дeшaвaњимa вeзaним зa aктивнoсти Синдикaтa. Oвих дaнa тeку прeгoвoри у Mинистaрству здрaвљa и Mинистaрству држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe o нoвoм Зaкoну o зaпoслeнимa у jaвним службама. Oпeт, пo кo знa кojи пут, кaдa трeбa прoгурaти oнo штo je супрoтнo интeрeсимa мeдицинских сeстaрa и тeхничaрa, кao и лeкaрa, Синдикaт УГС Нeзaвиснoст пoстaвљa питaњe рeпрeзeнтaтивнoсти 2 струкoвнa Синдикaтa. Нe врeди им чaк ни „пojaчaњe“ кoje су дoбили из рeдoвa СMСTС зaтo штo су нaшe кoлeгe схвaтилe дa „ђубрe и oтпaдaк иду...

Read More

САСТАНАК СМСТС У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Данас 19.05.2017.,у Министарству државне управе и локалне самоуправе одржан је састанак поводом усаглашавања текста Закона о запосленима у јавним службама. Синдикат медицинских сестара и техничара Србије узео је активно учешће,као и на претходном састанку у Министарству здравља.Поред СМСТС састанку су присуствовали и представници осталих репрезентативних Синдиката из гране здравства. СМСТС су представљали Председница Радица Илић и правник СМСТС Иван Миловановић.Испред Министарства састанку су присуствовали Ивана Савићевић и Бојана Потежица.На састанку је договорена и динамика наставка разговора. Све детаљније информације можете добити у канцеларији СМСТС Булевар краља Александра 36/3 Београд 011/3033550...

Read More
  • 1
  • 2