Месец:

Кoлeгиницe и кoлeгe

Кoлeгиницe и кoлeгe, Имaмo зa вaс истoврeмeнo нeкoликo лeпих и лoших вeсти. Taчниje, хoћeмo укрaткo дa вaс извeстимo кaкo je прoтeклa нaшa пoсeтa Синдикaту мeдицинских сeстaрa и тeхничaрa Слoвeниje. Пoслe крaћe пaузe кoлeгe из Слoвeниje су нaм упутилe пoзив зa учeшћe нa Сeминaру кojи су oргaнизoвaли сa тeмaмa: „Кaкo млaдe убeдити дa буду у Синдикaту“ и „Кaкo сe нa рaднoм мeсту зaштитити oд бaхaтoсти нaдрeђeних“. Teмa je нaрaвнo билa и врeднoвaњe крoз плaтнe групe и плaтнe рaзрeдe. Aнгaжoвaли смo сe дa прeвeдeмo кoмплeтaн мaтeриjaл пa ћeмo свимa кojи су зa тo зaинтeрeсoвaни пoслaти нa мaил aдрeсe. Свим oвим тeмaмa...

Read More

Одговор Министарства здравља на иницијативу Синдиката медицинских сестара и техничара Србије

Одговор Министарства здравља на иницијативу Синдиката медицинских сестара и техничара Србије о почетку преговора за закључивање новог Посебног колективног уговора за запослене у...

Read More

Одговор Владе Републике Србије

који је стигао на иницијативе и дописе које је упитио Синдикат медицинских сестара и техничара Србије који су везани за преговоре о бољем материјалном и социјалном положају медицинских сестара и техничара. Упућени су и дописи у вези почетка преговора о новом Посебном колективном уговору за запослене у здравству. У вези даљих активности и иницијатива СМСТС благовремено ћемо вас...

Read More

Допис Министарству здравља

Синдикат медицинских сестара и техничара Србије упутио је допис Министарству здравља који је везан за висину зарада здравствених радника као и за материјална средства која се издвајају за здравство у Србији. Покренута је и иницијатива нашег Синдиката о почетку преговора за нови Посебни колективни уговор за запослене у здравству Србије INICIJATIVA Dopis ministru...

Read More
  • 1
  • 2